strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym modernizację bloku operacyjnego w ramach projektu pn.: „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne”

Numer sprawy : DZP/62/KH/2018

Wartość zamówienia : poniżej 144.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-07-20 do godziny : 09.45

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-07-20 godzina : 10.00

Warszawa, dnia 2018-07-06

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa
  4. załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
  5. załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
  6. załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej
  7. załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług
  8. załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób
  9. załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy
  10. c.d. załącznik nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa
  11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  12. pytania i odpowiedzi + nowy termin składania i otwarcia ofert
  13. poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług
  14. informacja z otwarcia ofert
  15. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  16. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005